Firman e

Kiekvienas verslininkas, vadovaudamasis privalomo apskaitos akto esme, siekia saugoti ámonës turtà. Tokia registracija yra ilgalaikio turto registravimas.

Prekinio þenklo ilgalaikis turtas yra: þemë, nuolatinis þemës, namø ir statiniø, maðinø, transporto priemoniø, baldø ir atskirø prietaisø naudojimas, kuriø kaina jø ásigijimo laikotarpiu virðija tris tûkstanèius penkiø maloniø ir taip pat reikalauja, kad gyvena bendra nuosavybës teise priklausanti ar priklausanti mokesèiø mokëtojui ar bendrovei. Pareiga áraðyti turtà á ilgalaikio turto registrà ávyksta tà mënesá, kai jis buvo ásigytas.

Áraðai apie ilgalaiká turtà neabejotinai dominuoja darbø þurnaluose, spausdintose sutartyse su tinkamais stulpeliais ið kompiuterio, rankiniu bûdu sukurtuose puslapiuose su pieðtomis lentelëmis, neðiojamuose kompiuteriuose be atitinkamø lenteliø, taèiau áraðuose turi bûti visi bûtini duomenys, kuriuos reikia uþregistruoti. Sàlyga yra uþpildyti dokumentà ámonëje.

http://koala.edu.pl/lthealthymode/vivese-senso-duo-shampoo-sampunas-nuo-plauku-slinkimo/

Ilgalaikis turtas áraðomas remiantis dokumentais, kuriuose yra pradinë ávestø lëðø vertë. Ilgalaikio turto registravimo lentelëje turi bûti: eilës numeris, pirkimo data ir ásigijimas, pirkimo dokumentà patvirtinantys dokumentai, ilgalaikio turto apraðymas, ilgalaikio turto klasifikatoriaus simbolis, pradinë kaina, nusidëvëjimo norma (priklausoma nuo naudojimo metø, nusidëvëjimas, nuraðymas, atnaujintas pradinë vertë, nusidëvëjimo sànaudø suma ir nutraukimo data bei jos taikymo prieþastis. Pardavimo sëkmës atveju, áveskite pardavimo datà, jei ilgalaikis turtas yra sunaikintas, turëtø bûti pridëta likvidavimo ataskaita. Rûpindamasi galiojanèiu aktu, bendrovë privalo priimti visus dokumentus, patvirtinanèius ilgalaikio turto ásigijimà.